Sto rokov od narodenia Janka Silana

Sto rokov od narodenia Janka Silana

Miestny odbor Matice slovenskej vo Važci počas svojej vyše 25. ročnej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť kultúry. Sledujeme významné výročia, týkajúce sa nielen našej rázovitej obce, ale aj zo širšieho aspektu. V tomto kalendárnom roku sme si pripomínali viaceré významné výročia, ako napr. 55. výročie úmrtia maliara Važca Jána Hálu, 95. výročie úmrtia Generála Milana Rastislava Štefánika, 230. výročie narodenia polyhistora Mateja Bela a jubileá ďalších významných národných i miestnych kultúrnych dejateľov.
70. výročie SNP sme si pripomenuli spomienkovou slávnosťou s miestnymi odbojármi.
24. novembra 2014 sme si pripomenuli storočnicu narodenia kňaza a básnika Janka Silana, ktorý v našej obci pôsobil 35 rokov a je zapísaný do panteónu osobností Važca spolu s maliarom Jánom Hálom a spisovateľom Štefanom Rysuľom.
Oslavy storočnice Janka Silana organizovali – Rímskokatolícka farnosť, Miestny odbor MS a Dom Matice slovenskej v Rožňave.
Oslavy Janka Silana prebiehali po celý rok a boli zavŕšené pietnou spomienkou na básnika na miestnom cintoríne pri jeho hrobe. Potom pokračovali kultúrnym programom v Diecéznom centre voľného času vo Važci a ukončili sa slávnostnou svätou omšou Rímskokatolíckom kostole Klaňania sa Troch kráľov.
V kultúrnom programe účinkovala FS Haviar z Rožňavy a cimbalová hudba Valachoväné z Valachova Zlatice Halkovej, ktorá je našou rodáčkou. Do programu prispel Miestny odbor Matice slovenskej predsedníčky Mgr. Margity Hybenovej. Organizačne sa a oslavách aktívne podieľal Rímskokatolícky farský úrad vo Važci, za čo patrí poďakovanie pánovi farárovi Mgr. Cyrilovi Hamrákovi.
Za ústredie Matice v Martine zhodnotil význam tvorby Janka Silana Peter Cabadaj, vedecký tajomník MS.
Miestny odbor MS organizuje takéto kultúrne podujatia pravidelne s prepojením na Obecné kultúrne a literárne múzeum pri Galérii Jána Hálu.

Mgr. Margita Hybenová,
Predsedníčka MO MS Važec

Témy: 
Tagy: