Prečo ísť na referendum?

Prečo ísť na referendum?

Časté otázky a odpovede - Referendum o ochrane detí a rodiny

 

Kedy, kde a prečo má byť referendum? Aké sú otázky referenda? Hlasovací preukaz, hlasovanie zo zahraničia Referendum sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015. Referendum sa uskutoční, pretože oň požiadalo viac ako 420 000 občanov Slovenska, bude to prvé občianske referendum v SR. Ústava Slovenskej republiky, čl. 2 hovorí:

„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom

svojich volených zástupcov alebo priamo.“

Čiže aj formou REFERENDA.

 

Každý občan môže hlasovať podľa ústavy, čl. 94:

„Každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo

voliť do Národnej rady Slovenskej republiky,

má právo sa zúčastniť na referende.“

 

Otázky referenda sú:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi

jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie

(adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Kto a kde môže hlasovať? Hlasovací preukaz

Hlasovať môžete v mieste trvalého pobytu. V prípade, že sa nebudete vyskytovať na tomto mieste,

môžete si vybaviť voličský preukaz, a to aj

emailom:

„Oprávnený občan môže požiadať

o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j.

najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp.

elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné

hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.“

 

Viac informácií na:

http://www.minv.sk/?referendum-preukaz

, a

http://www.alianciazarodinu.sk/na-stiahnutie/

v sekcii

 

Dokumenty k referendu.

Hlasovanie zo zahraničia

Žiaľ, zákon nepovoľuje hlasovanie zo zahraničia. V prípade, že nebudete na Slovensku, pomôžte

referendu povzbudzovaním rodiny, priateľov, známych, finančnou pomocou, aktivitou na sociálnych

sieťach, povzbudzovaním emailom...

2)

Je naozaj potrebné toto referendum? Má význam pre moju rodinu? Treba chrániť deti,

rodinu a manželstvo? Vo Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, Holandsku, Kanade či v iných krajinách, kde bolo

manželstvo redefinované, skôr či neskôr tam boli umožnené adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo

bola nanútená ideologická sexuálna výchova. Následne tam dochádza k narúšaniu demokratických princípov a ľudských práv:

•rodičov, ktorí s daným typom sexuálnej výchovy nesúhlasia;

• malých podnikateľov : kvetinári, pekári, fotografi, tlačiari, majitelia svadobných sál, ktorí boli

sankcionovaní či stratili prácu, pretože odmietli poskytnúť svoje služby pre “svadbu

homosexuálov” alebo propagačnú akciu (“Gay Pride”);

•zamestnancov verejnej správy: starostovia, ktorí odmietli sobášiť páry rovnakého pohlavia či

učitelia, ktorí nechceli viesť v triedach sexuálnu výchovu nanútenú štátom;

•nanútená sexuálna výchova

 

Na príklade udalostí v zahraničí môžeme vidieť, že zavedením vyššie spomenutých zmien v zákonoch,

dochádza k porušeniu slobody slova, slobody vyznania, slobody podnikania a slobody tlače. Pred týmto

nás ochráni referendum.

 

3) Dieťaťu by bolo lepšie v opatere homosexuálneho páru ako v detskom domove.

Na voľné adoptovateľné deti sa v poradovníkoch čaká 2 roky. Niet dostatok voľných detí pre

manželské páry, preto ak chceme pre dieťa prostredie, v ktorom prosperuje najlepšie - rodinu s

milujúcim otcom a mamou - táto otázka je neaktuálna.

 

4) Niektorí ľudia hovoria, že toto referendum ubližuje, že je prejavom nenávisti, tvrdia: Ľudia,

ktorí žijú homosexuálnym spôsobom života, nemajú vďaka tomuto referendu nárok na šťastie,

mať partnera a deti. Prečo im chcete odoprieť toto “právo”?

Na základe ústavy SR má každý občan rovnaké práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, sociálnu situáciu,

rovnako aj ľudia s homosexuálnym cítením. Pri otázke adopcií je

potrebné uprednostniť práva dieťaťa na otca a mamu pred požiadavkami dospelých. Naviac, je dokázané, že je

rozdiel zveriť dieťa do adopcie homosexuálnemu páru a manželskému páru muža a ženy:

v najlepšom záujme dieťaťa pre jeho vývoj je prítomnosť jeho milujúceho biologického otca a mamy, kedykoľvek je to možné. Vdetskom veku je tento aspekt veľmi dôležitý, je dokázané, že v Kanade 35% detí vychovávaných

homosexuálnymi pármi pravdepodobnejšie nedokončí strednú školu oproti deťom vychovávanými

mužom a ženou. Najrelevantnejší zdroj podávajúci tieto informácie je dôkazová štúdia Douglasa W.

Allena zo Simon Fraser univerzity: High school graduation rates among children of same-sex

households, 2013.

Taktiež druhá najrelevantnejšia štúdia, štúdia Marka Regnerusa z Texaskej univerzity (New Family Structures Study, 2012), uvádza, že v neskoršom osobnom živote sa darí lepšie deťom vyrastajúcim s otcom a mamou žijúcimi v manželstve, než deťom vyrastajúcim v domácnostiach párov rovnakého pohlavia. Vprvom rade treba pozerať na to, čo je pre dieťa najlepšie. Prostredie, v ktorom vyrastá, musí byť stabilné a vyvážené, čo sa dá ťažko dosiahnuť bez prítomnosti otca alebo

mamy. V záujme štátu je takéto prostredie deťom zabezpečiť. Ako už bolo spomenuté vyššie, potvrdzujú to mnohé relevantné psychologické, sociologické a medicínske výskumy, ktoré hovoria, že biologickí rodičia, mama a otec, sú pre vývoj dieťaťa dôležití. Ak toto prostredie nie je dieťaťu dostupné (napr. pre smrť rodičov pri nehode), je potrebné snažiť sa dieťaťu vytvoriť také prostredie, ktoré sa najviac podobá rodine s otcom a mamou. Právo dieťaťa mať otca a mamu má prednosť pred požiadavkami dospelých. Neexistuje právo na dieťa, dieťa nie je vec, naopak, dieťa má svoje práva. Aj právo na otca a mamu. Požiadavka mať právo na výchovu dieťaťa je veľmi jednostranná, zabúda sa na to, čo je dôležité pre dieťa. A dieťa z hľadiska zdravého vývoja potrebuje mamu a otca.

 

4) Prečo by nemohli mať homosexuáli právo vidieť zdravotné záznamy svojho partnera alebo ho navštíviť v nemocnici ako príslušník rodiny? Prečo tiež nemajú mať právo dediť po svojom partnerovi? Ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky spojený s iným človekom v akomkoľvek type vzťahu (rodinní prísušníci, vzdialení príbuzní, nezosobášený pár, osoby žijúce v spoločnej domácnosti, obchodní partneri...) môže ísť za notárom, ktorý vystaví notárske potvrdenie o jeho vôli (tento úkon

stojí niekoľko euro). Na základe tohto potvrdenia môže daného človeka v prípade jeho zdravotných ťažkostí navštíviť v nemocnici, či vidieť jeho zdravotné záznamy. Bez takéhoto potvrdenia nemôžu ani manželia nahliadať do vzájomných zdravotných záznamov. Ich právo na súkromie je takto chránené. Uzavretím manželstva vám teda právo na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie automaticky neprislúcha. Notárske potvrdenie je potrebné aj v prípade zosobášených manželov. Tieto skutočnosti vychádzajú zo zákona 576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s

poskytovaním starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §6. (Prehľadné vysvetlenie

praktických dôsledkov zákona je na stránke http://www.zzz.sk/?clanok=3621)

Rovnako sa postupuje aj v prípade dedenia. Aj tu stačí, aby človek, ktorý chce určiť svojho dediča,

navštívil notára. Ten vystaví dokument potvrdzujúci právo na dedenie majetku pre zvoleného človeka.

Zo zákona môže po zosnulom dediť aj osoba žijúca s ním v trvalej spoločnej domácnosti po dobu viac

ako 1 rok. Podľa §474 občianskeho zákonníka, ak nededia po ručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine

manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred

jeho smrťou v spoločnej domácnosti, ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli

odkázaní výživou na poručiteľa. Nepotrebujete byť zosobášení na to, aby ste mohli poznať zdravotný stav svojho partnera a

dediť.

 

5) Prečo je dôležité zadefinovanie manželstva pre spoločnosť?

Spojené národy, Rada Európy a Európsky súd pre ľudské práva vo svojich dokumentoch (Všeobecná

deklarácia ľudských práv (čl. 16.), Európsky dohovor o ľudských právach (čl. 12.)) a rozhodnutiach

potvrdzujú pre všetkých ľudí právo uzatvoriť manželstvo muža a ženy. Neexistuje právo na

rovnakopohlavné manželstvo. Definovaním manželstva sa chráni a posilňuje verejné vnímanie toho, čo manželstvo je a aké sú role manžela a manželky, matky a otca. Správne vnímanie týchto rolí je veľmi dôležité pre blaho manželov,

blaho detí a tiež spoločnosti ako celku. Ak sa definícia manželstva zmenila na emocionálny zväzok

ktorýchkoľvek dvoch dospelých ľudí, narušilo by to manželské normy a zanechalo by to veľmi

negatívne spoločenské dôsledky.

Ak bude manželstvo predefinované, ak budú povolené adopcie detí homosexuálnym párom a do škôl

bude zavedená nútená sexuálna výchova, predstavy spoločnosti o tom, čo znamená manželstvo a rodina

sa zmenia k horšiemu. V ľuďoch sa presadí názor, že manželstvo je len emocionálny zväzok, ktorý nie

je spojený s privádzaním detí na svet a ich výchovou, a teda bez významu pre spoločnosť.

V krajinách, v ktorých dochádza k redefinícii manželstva, nie je silná manželská kultúra. V týchto

krajinách sa zvyšuje počet ľudí, ktorí nevstupujú do manželstva. Manželstvo v týchto krajinách stráca

význam a to samozrejme vplýva aj na stabilitu vzťahov, ktoré ľudia vytvárajú.

V takomto prípade, keď bude manželstvo všeobecne považované len za zväzok založený na

emocionalite, prestane byť dôležité, koľko ľudí navzájom bude chcieť manželstvo uzavrieť, ako to

môžeme vidieť už napr. v USA, Nórsku alebo Švédsku.

 

6) Môže EU zablokovať výsledky referenda, ak bude úspešné?

Nie, pretože každý štát má právo zadefinovať manželstvo, pravidlá na adopciu a vzdelávací systém, čo

zahŕňa tiež sexuálnu výchovu.

7) Prečo sa bránime manželstvám rovnakého pohlavia, keď tento zákon už v mnohých štátoch

funguje? Nie sme pozadu?

Väčšina krajín vo svete má definované manželstvo ako zväzok muža a ženy. V krajinách, kde je

uzákonený zväzok ľudí rovnakého pohlavia, adopcie detí homosexuálnym párom a skorá sexuálna

výchova, boli tieto zmeny prijaté napriek mienke a hodnotám obyvateľstva. Napríklad vo Francúzsku

proti zmene definície manželstva neskôr demonštrovali státisíce ľudí (najväčšia demonštrácia mala viac

ako 1 milión demonštrantov).

 

8) Prečo je potrebné odhlasovať v referende manželstvo ako zväzok jedného muža a

jednej ženy,

keď je takto definované v ústave SR?

Petícia začala predtým, ako bolo ústavne zadefinované, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tiež

zabezpečíme, aby aj nasledujúci členovia parlamentu rešpektovali to, čo je dôležité pre slovenských

obyvateľov. Rozhodneme sa, akým smerom by sa naša krajina mala uberať, aké sú jej hodnoty.

 

9) Referendové výsledky majú platnosť 3 roky, čo potom?

Podľa slovenskej ústavy je po 3 rokoch možnosť, že väčšina v parlamente zmení toto rozhodnutie. Toto

však nie je ľahké dosiahnuť, je potrebná ⅔-nová väčšina v parlamente. Týmto spôsobom by poslanci

išli proti priamej vôli ľudu. Referendum poskytuje dobrý rámec na ochranu detí a rodiny, ale tiež ich

treba posilniť v našej spoločnosti aj inými spôsobmi.

 

10) Prečo je Aliancia tak striktne proti sexuálnej výchove?

Aliancia za rodinu NIE JE proti sexuálnej výchove, no rodičia sú prví, ktorí rozhodujú o výchove

svojich detí, zvlášť v tak intímnej oblasti, ako je sexualita a eutanázia. Rodičia majú právo nesúhlasiť so

spôsobom výchovy, ktorý je proti ich presvedčeniu.

V niektorých krajinách nasadenie takejto formy sexuálnej výchovy do škôl viedlo k tomu, že sa

sexuálna výchova začala vyučovať v príliš skorom veku. Deti sú dokonca nabádané k tomu, aby zistili

svoju identitu, či sa cítia viac ako dievčatá alebo ako chlapci a tiež k tomu, aby sa bozkávali a skúmali

pri tom svoje pocity.

 

11) Nie sú výdavky na referendum zbytočne vyhodené peniaze?

Demokracia a náš hlas vždy niečo stojí; referendum nás stojí toľko, čo 1 km rovnej diaľnice. Ak 420

000 ľudí sa rozhodne pre referendum, mali by sme dať ľuďom možnosť sa ho zúčastniť. Podľa nás má

váš osobný názor na rodinu a manželstvo cenu vyššiu ako 1,43 € za osobu (6 300 000/4 400 000 = 1.43

euro na voliča).