Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva k obnoveniu slávenia Bohoslužieb a prijímania sviatosti zmerenia a iných sviatosti od 10. 6. 2020 . Farské oznamy od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020

pondelok, 15. jún 2020

 

S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 1000 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu. Povinnosti pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebných obradov a sobášnych obradov:

 

- Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných dýchacích ciest.

 

- Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.

 

- Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.

 

- Sv. prijímanie podávame na ruku.

 

- Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí úklonom).

 

S platnosťou  od  17. 6. 2020  sa  ruší všeobecný dišpenz  od povinnej účastgi na NEDEĽNEJ SV. OMŠI.

 

- V  platnosti  ostávajú výnimky z povinnej účasti  na nedeľnej sv. omši  pre tých ľudí, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

 

Farské oznamy od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020